001201Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.google.com
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  23 พุธ13:00-14:50ปราบไตรจักร 23ปราบไตรจักรC1201164W     
  อังคาร15:00-16:50ปราบไตรจักร 23ปราบไตรจักรC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล


สำรองให้:3 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1
4 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1
5 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
6 : 11308220060:คอมพิวเตอร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1
7 : 11308180060:คณิตศาสตร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1
8 : 11308250060:ฟิสิกส์ - (5 ปี) ชั้นปี 1
9 : 11308260060:เคมี - (5 ปี) ชั้นปี 1
10 : 11308270060:ชีววิทยา - (5 ปี) ชั้นปี 1
11 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 1
12 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 1
13 : 11308070061:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 1
14 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 1
15 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
60-0-60
60-0-60
30-5-25
30-30-0
30-9-21
39-25-14
30-0-30
30-11-19
30-0-30
60-0-60
40-36-4
60-0-60
61-0-61
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.
22 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.
22 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.

24 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.

24 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา