209531Semantics
อรรถศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50HU 4307HU 4C532W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์
สำรองให้:1 : 12302412061:ภาษาศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 15-3-2
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU 4 ห้อง HU 4307.
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HU 4 ห้อง HU 4307.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา