205121Basic Writing
การเขียนขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร10:00-11:50QS 2101QSC42411W     
  พฤหัสบดี09:00-09:50QS 2101QSC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
สำรองให้:1 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 242-41-1
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2561 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร QS ห้อง QS 4401 [2/5].
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 4401 [2/5].
.............Course Description
ฝึกการเขียนระดับประโยค และฝึกใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการเขียน

students practice writing sentences using the correct grammar

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา