Adviser
e-registrar DBs
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

NEWS
  NEWS TOPIC
 1.(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   2 November 2018
 2.Naresuan graduation 2018(VERY HIGH PRIORITY)
Click.. ตรวจสอบรายชื่อ
ANNOUNCED BY   Registrar tel. 055968300   ANNOUNCED DATE   6 November 2018
 3.(VERY HIGH PRIORITY)
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   2 November 2018
 4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ 2561

นิสิตใหม่ ปี 2561

ANNOUNCED BY   REG   ANNOUNCED DATE   10 July 2018
 5.Print receipt
ANNOUNCED BY   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   ANNOUNCED DATE   2 August 2017
 6.ACADEMIC CALENDAR

Academic calendar

ANNOUNCED BY   Registration and Evaluation office tel.0-5596-8310   ANNOUNCED DATE   21 December 2010
 7.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ANNOUNCED BY   e-rgistrar   ANNOUNCED DATE   30 November 2017
 8.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ANNOUNCED BY   e-registrar   ANNOUNCED DATE   30 November 2017
 9.Naresuan University Journals
Naresuan University Journalห
ANNOUNCED BY   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   ANNOUNCED DATE   20 July 2015
 10.Updating student address
ANNOUNCED BY   SA   ANNOUNCED DATE   25 May 2011
 11.e-regsitrar manual
ANNOUNCED BY   Registration and Evaluation office tel.0-5596-8310   ANNOUNCED DATE   1 November 2007
        
    - We advise you to use the browser is Internet Explorer Version 5.0 up for the proper result.
      and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels
 
Contact staff.
Division of Academic Affaris
Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

Registration and Evaluation office
Tel.(66)0-5596-8324 Or  Contract to staff