ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2561
   2.การสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของนิสิตนักศักษา(ด่วนมาก)

  โครงการวิจัยร่วมระดับอุดมศึกษา
  ระหว่าง ไต้หวัน และญี่ปุ่น

  ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท มีส่วนร่วมในการพัฒนาความแข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ผ่านการแสดงความคิดเห็นของท่านในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  หัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา”
  (Student’s Learning Satisfaction) click here..

  Scan QR Code >>qr code
  ประกาศโดย   สมศ. โทร.0-2216-3955 ต่อ 219   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2561
   3.พิมพ์ใบเสร็จ online(ด่วน)
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วน)

  ระดับปริญญาโท เอก


  ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบโครงการพิเศษ และระบบกลาง(ADDMISSION)

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   7.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
   8.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
  นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
  ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
   9.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   10.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550