Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2563
 2.วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนต้น(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2563
 3.แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการเรียนออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการเรียนออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2563
 4.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
 5.กำหนดตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2563
 6.ประชาสัมพันธ์การเตรียมการสอนออนไลน์(ด่วนที่สุด)

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายละเอียด
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2563
 7.หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์

รายละเอียดประกาศ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2563
 8.แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 9.กำหนดตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2563
   10.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปี 2562

  กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท เอก บัณฑิตชั้นสูง) ประจำปี 2562

  • วันที่ 17-23 พฤษจิกายน
      ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบระเบียนประวัตินิสิต และ พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่
  • วันที่ 23 มิถุนายน
      วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

  ค้นหารหัสนิสิต

  * มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาให้แก่นิสิตใหม่ทุกคน

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
   11.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   12.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   13.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   14.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
   15.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
  นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
  ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
   16.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   17.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   18.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)