Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์

รายละเอียดประกาศ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2563
 2.กำหนดการสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่2/2562(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
กำหนดตารางสอบ (แบบออนไลน์) รายวิชาศึกษาทั่วไป

http://exam2020.nu.ac.th

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ | คู่มือการสอบออนไลน์
ประกาศโดย   งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป โทร 0-5596-8330   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 3.แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 4.แนวทางในการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางในการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2563
 5.แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 6.COVID-19 : ไวรัสโคโรน่าป้องกันได้(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   e-Registrar   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 7.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 8.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปี 2562

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท เอก บัณฑิตชั้นสูง) ประจำปี 2562

  • วันที่ 17-23 พฤษจิกายน
       ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบระเบียนประวัตินิสิต และ พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่
  • วันที่ 23 มิถุนายน
       วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

ค้นหารหัสนิสิต

* มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาให้แก่นิสิตใหม่ทุกคน

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 9.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 10.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 11.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 12.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 13.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 14.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 15.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 16.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)