ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน2 ก.ย. 2562 8:30 น.30 ก.ย. 2562 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน31 ต.ค. 2562 8:30 น.31 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน2 ธ.ค. 2562 8:30 น.2 ธ.ค. 2562 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )25 พ.ย. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 8 พ.ย. 2562 6:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 18 พ.ย. 2562 6:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 28 พ.ย. 2562 6:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 38 พ.ย. 2562 6:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 48 พ.ย. 2562 6:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ8 พ.ย. 2562 6:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 25 พ.ย. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)2 ธ.ค. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ11 ธ.ค. 2562 8:30 น.14 ก.พ. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 29 พ.ย. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่29 พ.ย. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 9 ธ.ค. 2562 8:30 น.16 ธ.ค. 2562 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 8 พ.ย. 2562 6:00 น.16 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี9 ธ.ค. 2562 8:30 น.16 ธ.ค. 2562 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 25 พ.ย. 2562 8:30 น.9 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 25 พ.ย. 2562 8:30 น.20 เม.ย. 2563 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 25 พ.ย. 2562 8:30 น.25 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา30 มี.ค. 2563 8:30 น.6 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค11 ม.ค. 2563 8:30 น.19 ม.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค14 มี.ค. 2563 8:30 น.29 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 19 ธ.ค. 2562 8:30 น.23 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 23 ก.พ. 2563 8:30 น.17 ก.พ. 2563 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2562 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I24 ธ.ค. 2562 8:30 น.24 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา16 มี.ค. 2563 8:30 น.16 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา18 ต.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา25 พ.ย. 2562 8:30 น.24 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ7 พ.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ12 พ.ค. 2563 8:30 น.12 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา30 มี.ค. 2563 8:30 น.30 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน25 พ.ย. 2562 8:30 น.25 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน22 พ.ย. 2562 8:30 น.22 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง5 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P27 มี.ค. 2563 8:30 น.27 มี.ค. 2563 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)