ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2562     /  1    2    {3}    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน10 ก.พ. 2563 8:30 น.21 ก.พ. 2563 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน24 ก.พ. 2563 8:30 น.6 มี.ค. 2563 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน9 มี.ค. 2563 8:30 น.9 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน10 เม.ย. 2563 8:30 น.10 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )7 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 20 มี.ค. 2563 6:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 120 มี.ค. 2563 6:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 220 มี.ค. 2563 6:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 320 มี.ค. 2563 6:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 420 มี.ค. 2563 6:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ20 มี.ค. 2563 6:00 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 7 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)7 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)7 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)7 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ16 เม.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ค. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 9 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่9 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 30 เม.ย. 2563 8:30 น.6 พ.ค. 2563 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 20 มี.ค. 2563 6:00 น.6 พ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)30 เม.ย. 2563 8:30 น.6 พ.ค. 2563 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 7 เม.ย. 2563 8:30 น.13 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 7 เม.ย. 2563 8:30 น.29 มิ.ย. 2563 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 7 เม.ย. 2563 8:30 น.7 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา8 มิ.ย. 2563 8:30 น.28 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค30 พ.ค. 2563 8:30 น.7 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 127 เม.ย. 2563 8:30 น.11 พ.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2562 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I5 พ.ค. 2563 8:30 น.5 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา1 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา6 มี.ค. 2563 8:30 น.20 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา7 เม.ย. 2563 8:30 น.5 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ26 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ1 ก.ค. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา8 มิ.ย. 2563 8:30 น.8 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน7 เม.ย. 2563 8:30 น.7 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน3 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง7 ส.ค. 2563 8:30 น.7 ส.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P5 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)