ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2560     /  1    2    {3}    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน15 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน2 เม.ย. 2561 8:30 น.20 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน23 เม.ย. 2561 8:30 น.23 เม.ย. 2561 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน21 พ.ค. 2561 8:30 น.21 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ)21 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 7 พ.ค. 2561 6:00 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 17 พ.ค. 2561 6:00 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 27 พ.ค. 2561 6:00 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 37 พ.ค. 2561 6:00 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 47 พ.ค. 2561 6:00 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ7 พ.ค. 2561 6:00 น.18 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 21 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)21 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)21 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)21 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ29 พ.ค. 2561 8:30 น.6 ก.ค. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 23 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่23 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 28 พ.ค. 2561 8:30 น.4 มิ.ย. 2561 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 7 พ.ค. 2561 6:00 น.4 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี28 พ.ค. 2561 8:30 น.4 มิ.ย. 2561 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 7 พ.ค. 2561 8:30 น.28 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 21 พ.ค. 2561 8:30 น.13 ส.ค. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 21 พ.ค. 2561 8:30 น.22 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา23 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค14 ก.ค. 2561 8:30 น.22 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 128 พ.ค. 2561 8:30 น.8 มิ.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2561 0:00 น.30 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา16 ก.ค. 2561 8:30 น.16 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา30 เม.ย. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา21 พ.ค. 2561 8:30 น.19 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ10 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ16 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา23 ก.ค. 2561 8:30 น.23 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน18 พ.ค. 2561 8:30 น.18 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน25 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง20 ก.ย. 2561 8:30 น.20 ก.ย. 2561 16:30 น.