ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
8 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 18 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 118 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 218 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 318 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 418 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ18 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 8 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)22 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)22 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)22 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ23 ส.ค. 2559 8:30 น.11 พ.ย. 2559 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 12 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่12 ส.ค. 2559 8:30 น.22 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 22 ส.ค. 2559 8:30 น.29 ส.ค. 2559 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 18 ก.ค. 2559 8:30 น.29 ส.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี22 ส.ค. 2559 8:30 น.29 ส.ค. 2559 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 18 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 8 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ธ.ค. 2559 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 8 ส.ค. 2559 8:30 น.8 ส.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา12 ธ.ค. 2559 8:30 น.8 ม.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค24 ก.ย. 2559 8:30 น.2 ต.ค. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค26 พ.ย. 2559 8:30 น.11 ธ.ค. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 115 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 217 ต.ค. 2559 8:30 น.28 ต.ค. 2559 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2559 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I6 ก.ย. 2559 8:30 น.6 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา28 พ.ย. 2559 8:30 น.28 พ.ย. 2559 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา15 ก.ค. 2559 8:30 น.15 ก.ค. 2559 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา6 ก.ย. 2559 8:30 น.6 ก.ย. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ4 ม.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ9 ม.ค. 2560 8:30 น.9 ม.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา13 ธ.ค. 2559 8:30 น.13 ธ.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน5 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน12 ส.ค. 2559 8:30 น.12 ส.ค. 2559 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา