ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน2 ต.ค. 2560 8:30 น.31 ต.ค. 2560 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ย. 2560 8:30 น.30 พ.ย. 2560 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 ธ.ค. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน15 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ)8 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 22 ธ.ค. 2560 6:00 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 122 ธ.ค. 2560 6:00 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 222 ธ.ค. 2560 6:00 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 322 ธ.ค. 2560 6:00 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 422 ธ.ค. 2560 6:00 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ22 ธ.ค. 2560 6:00 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 15 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)15 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)15 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)15 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ23 ม.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 17:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 12 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่12 ม.ค. 2561 8:30 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 22 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2561 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 22 ธ.ค. 2560 6:00 น.29 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี22 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2561 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 15 ม.ค. 2561 6:00 น.22 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.4 มิ.ย. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.13 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา14 พ.ค. 2561 8:30 น.20 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค17 ก.พ. 2561 8:30 น.23 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 เม.ย. 2561 8:30 น.13 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 115 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 219 มี.ค. 2561 8:30 น.2 เม.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I6 ก.พ. 2561 8:30 น.6 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา30 เม.ย. 2561 8:30 น.30 เม.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา11 ธ.ค. 2560 8:30 น.22 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา8 ม.ค. 2561 8:30 น.6 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ1 มิ.ย. 2561 8:30 น.1 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ6 มิ.ย. 2561 8:30 น.6 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา14 พ.ค. 2561 8:30 น.14 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน5 ม.ค. 2561 8:30 น.5 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน12 ม.ค. 2561 8:30 น.12 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง9 ก.ค. 2561 8:30 น.9 ก.ค. 2561 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา