ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน1 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 มิ.ย. 2560 8:30 น.30 มิ.ย. 2560 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน3 ก.ค. 2560 8:30 น.3 ก.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน21 ส.ค. 2560 8:30 น.21 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รับตรง)28 ม.ค. 2560 8:30 น.29 ม.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่13 ก.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ11 ส.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่7 ส.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก4 ส.ค. 2560 8:30 น.6 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)24 ส.ค. 2560 8:30 น.24 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 1 ส.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 11 ส.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 21 ส.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 31 ส.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 41 ส.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ1 ส.ค. 2560 6:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ29 ส.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 19 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่19 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 28 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 1 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)28 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.17 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา21 ธ.ค. 2560 8:30 น.7 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ย. 2560 8:30 น.8 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 ธ.ค. 2560 8:30 น.20 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 121 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 230 ก.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ย. 2560 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I12 ก.ย. 2560 8:30 น.12 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา4 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา17 ก.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา15 ส.ค. 2560 8:30 น.12 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ9 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ12 ม.ค. 2561 8:30 น.12 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา21 ธ.ค. 2560 8:30 น.21 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน11 ส.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน18 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง26 ก.พ. 2560 8:30 น.26 ก.พ. 2560 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)