154307Pharmacology for Dentistry II
เภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทยศาสตร์ 2
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 154306
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:50Pharma 6203Pharma 6C705020W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
นายอภินันท์ สิริรัตนาธร
สำรองให้:1 : 11313010059:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 3
2 : 11313010159:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 3
3 : 11313010156:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ ) - 6 ปี ชั้นปี 4
4 : 57610561 : นางสาวศุภาพิชญ์ จันทขันธ์ ชั้นปี 6
5 : 58610416 : นางสาวพิชญา พรหมสุวรรณ์ ชั้นปี 5
6 : 58610447 : นางสาวภัทราภรณ์ สัพทเสวี ชั้นปี 5
7 : 58610324 : นางสาวทิพย์สุดา นุ่นงาม ชั้นปี 5
8 : 57610561 : นางสาวศุภาพิชญ์ จันทขันธ์ ชั้นปี 6
9 : 11313010059:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 4
10 : 11313010159:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 4
30-21-9
30-25-5
5-0-5
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
70-0-70
70-0-70
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)