154225Basic Pharmacology
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
หน่วยกิต4 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์11:00-11:50Pharma 6203Pharma 6C50482W     
  อังคาร08:00-09:50Pharma 6203Pharma 6C      
  พฤหัสบดี10:00-11:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
ดร.จันทิมา เมทนีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
ดร.วิธู ดิลกธรสกุล
รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
ผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
สำรองให้:1 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
2 : 59472921 : นางสาวสุภิญญา ปานแก้ว ชั้นปี 4
3 : 11310030056:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2
4 : 57471834 : นางสาวจุฬารัตน์ เชื้อเขตกิจ ชั้นปี 6
6 : 58471383 : นางสาววรานันทน์ คงธีระธรรม ชั้นปี 5
30-27-3
1-1-0
20-18-2
1-1-0
1-1-0
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)