199201Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 256121
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-09:50Pharma 1102Pharma 1C55514W     
  จันทร์13:00-15:50Pharma 5203Pharma 5L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.เฉลิม ทรายอินทร์
ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
สำรองให้:1 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2
2 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 3
3 : 61211689 : นางสาวอลิษา คงครบ ชั้นปี 2
4 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 4
55-50-5
5-1-4
1-0-1
5-0-5
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา