214302Computer for Economists
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี11:00-11:50BEC 6104BECC50446W     
  อังคาร08:00-09:50BEC 3201BECC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ครรชิต สุขนาค
สำรองให้:1 : 11318080056:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
2 : 58310750 : นางสาวรุ่งรัศมี สวัสดิมงคล ชั้นปี 5
3 : 58345639 : นางสาวสุพัตรา หมอกมืด ชั้นปี 5
4 : 57344824 : นางสาวศศินันท์ พิรุฬห์ชลาลัย ชั้นปี 6
5 : 57344794 : นางสาวณัฐกานต์ ศรีเพ็ชร ชั้นปี 6
6 : 58343499 : นางสาวชุดานันท์ ยงการนา ชั้นปี 5
7 : 58343819 : นางสาวพิชญาณี สุคนธารา ชั้นปี 5
8 : 58344960 : นางสาวกรกฤตยา อัตตพงษ์ ชั้นปี 5
9 : 58343475 : นายชวกร เปรุนาวิน ชั้นปี 5
10 : 59341395 : นางสาวชลธิชา สุขยิ้ม ชั้นปี 4
11 : 59347786 : นายธีรวัฒน์ ด้วงทอง ชั้นปี 4
12 : 59346123 : นางสาวสมใจ จุ้ยขุนทอง ชั้นปี 4
13 : 59341920 : นางสาวณัฐวรา มีใจธรรม ชั้นปี 4
14 : 59347670 : นางสาวณัฎฐา ลอยปลิว ชั้นปี 4
15 : 59347922 : นายอนุวัต เสมอเชื้อ ชั้นปี 4
16 : 59341432 : นางสาวชลิดา จินะ ชั้นปี 4
17 : 59345065 : นางสาวลักษณา โสฬส ชั้นปี 4
18 : 59347847 : นางสาวมนทิรา เคียงคู่ ชั้นปี 4
19 : 59347793 : นางสาวนุชนาถ สังฆรักษ์ ชั้นปี 4
20 : 59340152 : นางสาวกรรัตนรินทร์ หนูมาก ชั้นปี 4
21 : 59347052 : นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง ชั้นปี 4
22 : 59347632 : นายกวี โฉมแดง ชั้นปี 4
23 : 59347045 : นายอนุรัตน์ พงษ์ไทย ชั้นปี 4
24 : 59347687 : นายณัฐชนน อุนพานิชย์ ชั้นปี 4
25 : 59343481 : นางสาวปภาษา นัยวิริยะ ชั้นปี 4
26 : 59340855 : นางสาวจันทกานติ์ เพียวงค์ ชั้นปี 4
27 : 59340459 : นางสาวกาญจนา นุกุลวงษ์ ชั้นปี 4
28 : 59340596 : นางสาวกุลธนิดา วริทธนันท์ ชั้นปี 4
29 : 59347939 : นางสาวอัคภัทร ธัญญโยธิน ชั้นปี 4
30 : 59345300 : นางสาววลัยพร อ้นดิสถ์ ชั้นปี 4
31 : 59347700 : นางสาวณัฐณิชา จินะเป็งกาศ ชั้นปี 4
20-20-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 28 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร BEC ห้อง BEC 3201.
สอบปลายภาค: 6 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร BEC ห้อง BEC 3201.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา