604501Applied Oral Biology and Genetics for Dentistry
ชีววิทยาช่องปากประยุกต์และพันธุศาสตร์สำหรับทันตแพทย์
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50DT 1224DTC330W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
ผศ.ทพญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
ศ.ทญ.ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์
ดร.จันทร์ทิภา จบศรี
ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์
ทันตแพทย์หญิงฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์
ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
สำรองให้:1 : 12330232258:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมหัตถการ) - แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปี 2
2 : 12330232558:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ปริทันตวิทยา) - แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปี 2
1-1-0
2-2-0
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา