107202Principles of Plant Breeding
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์15:00-16:50AG 2413AG 2C40400W     
  พฤหัสบดี13:00-15:50AG 3101AG 3L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์
ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 240-40-0
สอบกลางภาค: 28 ม.ค. 2562 เวลา 11:30 - 14:30 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2103.
สอบปลายภาค: 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:30 - 14:30 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2103.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา