554212Water Supplyand Water Quality Management
การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ำ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50PH 205PHC15150W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50PH 201PHL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
นางสาวบุษกร ชมเมือง
สำรองให้:1 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 215-15-0
สอบกลางภาค: 30 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร PH ห้อง PH 201.
สอบปลายภาค: 5 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร PH ห้อง PH 201.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา