205121Basic Writing
การเขียนขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 จันทร์15:00-16:50QS 2103QSC43412W     
  พุธ10:00-11:50QS 3103QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
สำรองให้:1 : 11317060056:ภาษาจีน ชั้นปี 3
2 : 11317070056:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
3 : 11317080056:ภาษาไทย ชั้นปี 3
4 : 11317090056:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 3
5 : 11317100056:พม่าศึกษา ชั้นปี 3
6 : 11317130056:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
7 : 58261953 : นายนพพล สุขต่าย ชั้นปี 4
8 : 58262103 : นางสาววรรณรดา พระทองคำ ชั้นปี 4
9 : 58261762 : นางสาวเกวริน อินสุตา ชั้นปี 5
10 : 58261977 : นางสาวนัฐมล ชูศักดิ์ ชั้นปี 5
11 : 58346957 : นางสาวชนิดาภา อินชูรันต์ ชั้นปี 5
12 : 58262226 : นางสาวกิตติกา มณีเรือง ชั้นปี 5
13 : 59260306 : นางสาวเกวลิน แสนพรหม ชั้นปี 4
14 : 59263994 : นางสาวรัตติญา เกียรติอาภา ชั้นปี 4
15 : 59263253 : นางสาวหทัยชนก ภัยกำจัด ชั้นปี 4
16 : 59263499 : นางสาวอัมพวา ทัดไทย ชั้นปี 4
17 : 59260054 : นางสาวกนกวรรณ คงเถื่อน ชั้นปี 4
18 : 57313929 : นายกันตพัฒน์ โสดา ชั้นปี 5
19 : 58260802 : นายพีรศิลป์ รัศมีจันทร์ ชั้นปี 4
20 : 57241864 : นางสาววันวิสา โสภารัตน์ ชั้นปี 5
21 : 59260689 : นางสาวชญานิศ พนมวรรณเวช ชั้นปี 4
22 : 59261020 : นางสาวณัฐริกา แก้วนิล ชั้นปี 4
23 : 59261167 : นางสาวทะเอะ ฮายะชิ ชั้นปี 4
2-2-0
9-9-0
2-2-0
5-5-0
1-0-1
10-6-4
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
หมายเหตุ: โทปี3
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)