205590Seminar
สัมมนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต1 (0-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์15:00-17:00HUSO 1201HUSO 1L220W     
  อาทิตย์15:00-17:00HUSO 1201HUSO 1L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
สำรองให้:1 : 12502112061:ภาษาอังกฤษ - (แผน ก แบบ ก 2) (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 3 ภาคเรียน) ชั้นปี 12-2-0
สอบปลายภาค: 15 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร HUSO 1 ห้อง HUSO 1201.
ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์15:00-17:00HUSO 1201HUSO 1L550W     
  อาทิตย์15:00-17:00HUSO 1201HUSO 1L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
สำรองให้:1 : 12602113061:ภาษาอังกฤษ - (แผน ข) ชั้นปี 15-5-0
สอบปลายภาค: 15 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร HUSO 1 ห้อง HUSO 1201.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)