214433Economic Forecasting and Business Condition Analysis
การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50BEC 3201BECC32275W     
  พุธ08:00-09:50BEC 3201BECC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ชัยรัตน์ เชยสวรรค์
สำรองให้:1 : 11318080056:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3
2 : 58344960 : นางสาวกรกฤตยา อัตตพงษ์ ชั้นปี 5
3 : 58310750 : นางสาวรุ่งรัศมี สวัสดิมงคล ชั้นปี 5
4 : 59340152 : นางสาวกรรัตนรินทร์ หนูมาก ชั้นปี 4
5 : 59344761 : นางสาวมุทิตา กัลชาญพันธุ์ ชั้นปี 4
6 : 59344440 : นางสาวภัทรวรรณ กลั่นเรือง ชั้นปี 4
7 : 59340725 : นายชานิสา เรืองศรี ชั้นปี 4
8 : 59347632 : นายกวี โฉมแดง ชั้นปี 4
9 : 59347892 : นายศรานนท์ โตบุญมา ชั้นปี 4
10 : 59346437 : นายสุชาครีย์ ภู่ทอง ชั้นปี 4
11 : 59345638 : นายศรัณย์ บุญสุข ชั้นปี 4
20-20-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 1 ก.พ. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร BEC ห้อง BEC 3201.
สอบปลายภาค: 2 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 44.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา