199553Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
บทนำสู่ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 199453 และ 199551
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-13:50Pharma 1102Pharma 1C110W     
  จันทร์14:00-16:50Pharma 1102Pharma 1L      
  อังคาร13:00-15:50Pharma 1102Pharma 1L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ขวัญจิต ด่านวิไล
นางสาวปัทมวรรณ โกสุมา
ดร.โอฬาริก อะสุพล
สำรองให้:1 : 57211034 : นายวีระชัย มูลรังษี ชั้นปี 51-1-0
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง ติดต่อผู้สอน.
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด