552252Thai Traditional Medicine II
เวชกรรมไทย 2
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 552251
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-08:50PH 201PHC18180W     
  จันทร์09:00-10:50PH 201PHL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นางสาวสายจิต สุขหนู
นางสาวภัทราพร บุญมี
สำรองให้:1 : 11310030056:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 218-18-0
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด