208431Khmer Grammar
ไวยากรณ์เขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-09:50HUSO 6101HUSO 6C532W     
  ศุกร์08:00-09:50HUSO 5101HUSO 5L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
สำรองให้:1 : 11317080056:ภาษาไทย ชั้นปี 35-3-2
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร HUSO 5 ห้อง HUSO 5101.
สอบปลายภาค: 2 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร HUSO 5 ห้อง HUSO 5101.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด