604522Advanced Restorative Materials
วัสดุบูรณะฟันขั้นสูง
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50DT 1224DTC330W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์
ทญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร
สำรองให้:1 : 12330232258:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมหัตถการ) - แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปี 13-3-0
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด