551522Population and Reproductive Health
ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์13:00-15:00PH 201PHC30264W     
  อาทิตย์15:00-17:00PH 201PHL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
สำรองให้:1 : 12402282060:สาธารณสุขศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 2 ภาคเรียน) ชั้นปี 130-26-4
.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด