ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  21 ตุลาคม 2563
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  22 ตุลาคม 2563
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  24 ตุลาคม 2563
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 15-22
 วันที่  25 ตุลาคม 2563
09:00 - 11:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-6,8-21,23-40,42-63,66-72,75-98,100-109
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-18,20-21,23-23,25-41,43-59
15:00 - 16:30001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 11-25
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 23-25
 วันที่  26 ตุลาคม 2563
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-3
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-1,4-5
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  25 ตุลาคม 2565
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-9
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?