ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  28 มกราคม 2563
09:00 - 10:30230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 10:30230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 14:00230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5)
12:00 - 14:30230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 2
 วันที่  29 มกราคม 2563
09:00 - 10:00230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 16:00230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 วันที่  30 มกราคม 2563
09:00 - 10:30230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 16:00230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  31 มกราคม 2563
09:00 - 10:00230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 10:30230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230423-3 International Environmental Law : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 14:00230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-5,7-10,14-23,27-36,40-49,53-53,55-62,66-72,74-75,79-86,88-88,92-98,100-101,105-111,114-114,118-118,121-122,124-127
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 13:30230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3)
12:00 - 14:00230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 2
15:00 - 16:30230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2563
12:00 - 14:00001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001242-2 Creative Thinking and Innovation : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  22 กันยายน 2563
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-25
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-5
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  23 กันยายน 2563
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  24 กันยายน 2563
09:00 - 11:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-50
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  25 กันยายน 2563
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  26 กันยายน 2563
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  27 กันยายน 2563
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-16
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?