รายการแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
  (e-form NUREG)
- เลขเรียกอ้างอิงคำอธิบายชื่อคำร้องDownload
(TH)
Download
(EN)
NU4แบบขอเปิดรายวิชา / หมู่เรียน (เพิ่ม)
Request Form to Open a Course/Add a Section
NU5แบบขอปิดรายวิชา / หมู่เรียน
Close Course/Section Request Form
NU6แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา
Request Form to Change the Teaching of a Course
NU7คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
Request Form for Readmission
NU8คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
Adding Courses after the Deadline
NU9คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด
Request Form for Late Application For Graduation
NU11แบบขอถอนรายวิชาลงทะเบียน
Request Form for Withdrawal
NU13คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
Request Form for Faculty/Major Transfer
NU14คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
Request Form to Consider Course Equivalency for Credit Transfer
NU15คำร้องขอใบ Transcript
Application for Academic Transcript
NU16ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ
Name Change /First Name/ Last name / Position Request Form
NU17คำร้องขอลาพักการศึกษา
Request Form for Academic Leave of Absence
NU18คำร้องทั่วไป
General Request Form
NU19คำร้องขอลาออกจากการศึกษา
Resignation Request Form
NU21คำร้องขอใบรับรอง
Application for Certificate
NU24ใบมอบฉันทะ
Authorization Request Form