รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 57030222 นายทวีแสง พูลพุฒ-  / - 23 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 58032119 นายอิสรภาพ คงมีทรัพย์-  / - 30 กันยายน 2559 อนุมัติสำเร็จ