ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ประจำปี 2562

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท เอก บัณฑิตชั้นสูง) ประจำปี 2562

  • วันที่ 17-23 พฤษจิกายน
       ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ พิมพ์ใบระเบียนประวัตินิสิต และ พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่
  • วันที่ 23 มิถุนายน
       วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

ค้นหารหัสนิสิต

* มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาให้แก่นิสิตใหม่ทุกคน

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 2.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 3.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 4.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 5.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 6.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 7.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550