ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบรายชือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562(ด่วนที่สุด)

ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ปีการศึกษา 2560)


วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562วันซ้อมย่อย
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562วันซ้อมใหญ่
วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562วันรับจริง
Click.. ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต ฯ โทร 055968300   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2561
 2.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561(นิสิตภาคปกติ)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2562
 3.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ 2561

นิสิตใหม่ ปี 2561

ประกาศโดย   ทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2561
 4.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 6.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 7.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 8.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550