ประกาศอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

* ทั้งนี้หากคณะหลักสูตร/สาขาวิชาใด ไม่มีการประกาศเพิมเติม ให้ย้อนดูประกาศในปีการศึกษาก่อนหน้านี้
 Academic yearDocumentsPromulgation yearDownload
2562
2562
[2019-06-24]
2562
[2019-06-24]
2562
[2019-06-24]
2562
[2019-06-24]
2562
[2019-06-24]
2556
[2019-06-24]
2561
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 • [2018-08-06]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

 • [2018-08-06]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก

 • [2018-08-06]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนีย์บัตรชั้นสูง

 • [2018-08-06]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียเก็บเป็นรายครั้ง

 • [2018-08-06]
  2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน

 • [2018-05-01]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียเก็บเป็นรายครั้ง(แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

 • [2017-11-09]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนบริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2560เป็นต้นไป(แก้ไขเพิ่มเติม 20/12/2560)

 • [2017-11-09]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนบริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร(แก้ไขเปลี่ยนแปลง 09/11/2560)

 • [2017-11-09]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก

 • [2016-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

 • [2016-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 • [2016-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 • [2016-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียเก็บเป็นรายครั้ง

 • [2016-08-05]
  2559
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

 • [2015-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก

 • [2015-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม)

 • [2016-08-05]
  2558
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)

 • [2015-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)

 • [2015-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

 • [2015-08-05]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง

 • [2015-07-20]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)

 • [2015-02-25]
  2557
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)

 • [2014-09-10]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)

 • [2014-09-10]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

 • [2014-09-10]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ สำหรับนิสิตที่เข้าในปีการศึกษา 2552

 • [2014-08-20]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • [2014-04-09]
  2556
 • ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง

 • [2014-02-27]
 • ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer)

 • [2014-02-27]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

 • [2014-02-27]
 • ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • [2014-02-27]
 • กำหนดอัตราค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปริญญา โท เอก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 • [2013-07-29]
 • กำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(ขส.มน. แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่ ๒
 • อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปริญญาตรี
 • 2555
  อัตราค่าธรรมเนียมขนส่งมวลชน
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาติ
  2554
  อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาโท
  ระดับปริญญาเอก
  2553
  การชำระเงินและอัตราการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
  กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อนระดับปริญญาตรีภาคปกติ
  2552
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
  ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
  ระดับปริญญาโท
  ระดับปริญญาเอก
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา