กลุ่มอาจารย์
    คณะ 
     รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลหมายเหตุ
  ภาคฯ : คณะสังคมศาสตร์   
  NUREGนาย งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา