ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต พิษณุโลก อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  14/1/2562 - 20/1/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 552252
(2) 1, L13
 552252
(2) 1, L13
    สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
(อ.สายจิต สุขหนู) , BOOKING
อังคาร  สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
(อ.สายจิต สุขหนู) , BOOKING
    552242
(2) 1, L13
 
พุธ   552242
(2) 1, L13
     
พฤหัสบดี      554212
(3) 1, L13
  
ศุกร์  552231
(2) 1, L13
 552231
(2) 1, L13
     
เสาร์ 551515
(3) 1, L24
 551515
(3) 1, L24
  551516
(3) 1, L24
 551516
(3) 1, L24
อาทิตย์ 551521
(3) 1, L24
 551521
(3) 1, L24
  551522
(3) 1, L24
 551522
(3) 1, L24

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา
L0:-ไม่กำหนด-, L10:ปริญญาตรี สถาบันสมทบ, L11:ปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย), L12:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(โครงการพัฒนาครูฯ), L13:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L14:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L15:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L16:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L17:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L18:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L19:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ตรีควบโท), L21:ปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L23:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L24:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L25:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L26:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L27:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (ครู-อาจารย์ประจำการ), L28:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (แผน ข), L31:ปริญญาเอก แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L33:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L34:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L36:ปริญญาเอก แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L40:การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร, L41:มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร), L43:ประกาศนียบัตร(ต่ำกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L53:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L56:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L63:ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(สูงกว่าป.โท) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L91:โครงการสัมฤทธิบัตร (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี), L92:โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา),      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 ม.ค. 256215:00-17:00สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
อ.สายจิต สุขหนู
15 ม.ค. 256210:00-12:00สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
อ.สายจิต สุขหนู
30 ม.ค. 256213:00-16:00สอบกลางภาค
554212 : Water Supplyand Water Quality Management กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256213:00-18:00สอนชดเชยรายวิชาอาการและโรควินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อ.ภัทราพร บุญมี
27 ก.พ. 256215:00-17:00สอนชดเชยรายวิชา การบริหารสาธารณสุข
อ.วัชรี ศรีทอง
28 ก.พ. 256209:00-12:00สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 4
อ.ภัทราพร บุญมี
7 มี.ค. 256215:00-17:00สอนชดเชยรายวิชา 554212 (อาจารย์พิเศษ)
นางวาสนา พุฒทอง
8 มี.ค. 256213:00-16:00สอนรายวิชา เวชกรรมไทย 4
นางพจณิชา คำบรรลือ
12 มี.ค. 256210:00-12:00สอนชดเชยรายวิชา เภสัชกรรมไทย 2
ดร.อนุสรา สีหนาท
14 มี.ค. 256209:00-12:00สอนชดเชยรายวิชา เวชกรรมไทย 4
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา