ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต พิษณุโลก อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  20/1/2563 - 26/1/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ เชิญอาจารย์พิเศษ รายวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัยฯ
(อ.นพวรรณ วัชรพุทธ) , BOOKING
     
อังคาร      552252
(2) 1, L13
 552252
(2) 1, L13
 
พุธ   552223
(3) 1, L13
  552223
(3) 1, L13
 
พฤหัสบดี 554212
(3) 1, L13
 554313
(3) 1, L13
  552242
(2) 1, L13
 552242
(2) 1, L13
 
ศุกร์  552231
(2) 1, L13
 552231
(2) 1, L13
     
เสาร์ 551515
(3) 1, L24
 551515
(3) 1, L24
  551516
(3) 1, L24
 551516
(3) 1, L24
อาทิตย์ 551521
(3) 1, L24
 551521
(3) 1, L24
  551522
(3) 1, L24
 551522
(3) 1, L24

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา
L0:-ไม่กำหนด-, L10:ปริญญาตรี สถาบันสมทบ, L11:ปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย), L12:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(โครงการพัฒนาครูฯ), L13:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L14:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L15:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L16:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L17:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L18:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L19:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ตรีควบโท), L21:ปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L23:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L24:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L25:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L26:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L27:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (ครู-อาจารย์ประจำการ), L28:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (แผน ข), L29:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L31:ปริญญาเอก แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L33:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L34:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L36:ปริญญาเอก แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L40:การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร, L41:มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร), L43:ประกาศนียบัตร(ต่ำกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L53:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L56:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L63:ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(สูงกว่าป.โท) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L91:โครงการสัมฤทธิบัตร (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี), L92:โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา),      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ม.ค. 256309:00-12:00เชิญอาจารย์พิเศษ รายวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัยฯ
อ.นพวรรณ วัชรพุทธ
27 ม.ค. 256309:00-12:00สอนชดเชยรายวิชา เภสัชกรรมไทย 2
นางพจณิชา คำบรรลือ
3 ก.พ. 256309:00-12:00เชิญอาจารย์พิเศษ วิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัย
อ.นพวรรณ วัชรพุทธ
5 ก.พ. 256316:00-17:00โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย
อ.นัฏติยา ใจจำนงค์
6 ก.พ. 256316:00-17:00โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย
อ.นัฏติยา ใจจำนงค์
12 ก.พ. 256316:00-17:00โครงการสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
อ.นัฏติยา ใจจำนงค์
20 ก.พ. 256316:00-17:00โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทย
อ.นัฏติยา ใจจำนงค์
26 ก.พ. 256316:00-17:00โครงการสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
อ.นัฏติยา ใจจำนงค์
9 มี.ค. 256309:00-12:00เชิญอาจารย์พิเศษ วิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัย
อ.นพวรรณ วัชรพุทธ
4 เม.ย. 256309:00-12:00นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ส.ด.57-61)
คุณณัฐธีรา ใจเที่ยงธรรม
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)