ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต พิษณุโลก อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  14/1/2562 - 20/1/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์       สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
(อ.สายจิต สุขหนู) , BOOKING
  
อังคาร 552489
(3) 1, L13
 552489
(3) 1, L13
  552241
(2) 1, L13
 552241
(2) 1, L13
   
  สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
(อ.สายจิต สุขหนู) , BOOKING
       
พุธ   552181
(3) 1, L13
       
พฤหัสบดี      552251
(2) 1, L13
 552251
(2) 1, L13
   
ศุกร์  552181
(3) 1, L13
       
เสาร์ 551518
(3) 1, L24
 551518
(3) 1, L24
  551591
(3) 1, L24
 551591
(3) 1, L24
 551592
(1) 1, L24
อาทิตย์ 551517
(3) 1, L24
 551517
(3) 1, L24
  551514
(3) 1, L24
 551514
(3) 1, L24
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา
L0:-ไม่กำหนด-, L10:ปริญญาตรี สถาบันสมทบ, L11:ปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย), L12:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(โครงการพัฒนาครูฯ), L13:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L14:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L15:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L16:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L17:ปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L18:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ต่อเนื่อง), L19:ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ตรีควบโท), L21:ปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L23:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L24:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L25:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L26:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L27:ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (ครู-อาจารย์ประจำการ), L28:ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (แผน ข), L31:ปริญญาเอก แบบ 1 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)(ครู-อาจารย์ประจำการ), L33:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L34:ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์), L36:ปริญญาเอก แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L40:การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร, L41:มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร), L43:ประกาศนียบัตร(ต่ำกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L53:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L56:ประกาศนียบัตร(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ), L63:ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(สูงกว่าป.โท) แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ), L91:โครงการสัมฤทธิบัตร (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี), L92:โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต (สำหรับชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา),      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 ม.ค. 256215:00-17:00สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
อ.สายจิต สุขหนู
15 ม.ค. 256210:00-12:00สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 2
อ.สายจิต สุขหนู
30 ม.ค. 256213:00-16:00สอบกลางภาค
554212 : Water Supplyand Water Quality Management กลุ่ม 1
6 ก.พ. 256213:00-18:00สอนชดเชยรายวิชาอาการและโรควินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อ.ภัทราพร บุญมี
27 ก.พ. 256215:00-17:00สอนชดเชยรายวิชา การบริหารสาธารณสุข
อ.วัชรี ศรีทอง
28 ก.พ. 256209:00-12:00สอนชดเชยรายวิชาเวชกรรมไทย 4
อ.ภัทราพร บุญมี
7 มี.ค. 256215:00-17:00สอนชดเชยรายวิชา 554212 (อาจารย์พิเศษ)
นางวาสนา พุฒทอง
8 มี.ค. 256213:00-16:00สอนรายวิชา เวชกรรมไทย 4
นางพจณิชา คำบรรลือ
12 มี.ค. 256210:00-12:00สอนชดเชยรายวิชา เภสัชกรรมไทย 2
ดร.อนุสรา สีหนาท
14 มี.ค. 256209:00-12:00สอนชดเชยรายวิชา เวชกรรมไทย 4
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา