รายชื่อนิสิต
รายวิชา205131 : Basic Oral Skills
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 57241864 นางสาววันวิสา โสภารัตน์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 57313929 นายกันตพัฒน์ โสดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 57760402 นางสาวศศินาถ สุวรรณวิทย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 58260635 นางสาวกวินนา มะนุ่น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 58260666 นางสาวจิราภรณ์ ศรีวงษ์วรรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 58260673 นางสาวจิราภรณ์ ส่งต่าย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 58260734 นางสาวณีรนารถ ไวทยะสิน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 58260765 นางสาวนัฎยา หารไกร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 58260772 นางสาวนันทินี เซนักค้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 58260796 นางสาวพัชรมัย ชุ่มอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 58260802 นายพีรศิลป์ รัศมีจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 58260826 นางสาวภัทธิรา พรพิจิตรทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 58260840 นางสาวรัตติพร เพียรดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 58260864 นางสาววาสนา ขอนขะจาว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 58260888 นางสาวศุภรดา สวัสดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 58260895 นางสาวศุภาภรณ์ อ่องแก้ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 58260918 นางสาวสุชานาถ นิลนารถ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 58260949 นางสาวสุริษา เกิดลับ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 58260963 นางสาวอภิชญา พรมขัดจา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 58261045 นางสาวญาณิศา สนกนก ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
21 58261076 นายธนกร เขียวแก้ว ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
22 58261229 นางสาววรรณวษา ธัญญโภไคย ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
23 58261281 นายเสฏฐวุฒิ รักเสนาะ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
24 58261304 นางสาวอรพรรณ ชัยบุญธรรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
25 58261403 นางสาวชลกร อินทฤทธิพิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 58261496 นางสาวนันทิชา ตั้งโต ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 58261540 นางสาวพิมพิศา ขันธ์บุญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 58261595 นางสาวมาลินี เลาเจริญพร  ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 58261601 นางสาวมุขสุดา บำรุงดิลก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 58261694 นายสุทธิลักษณ์ เขียวอ่อน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 58261786 นางสาวคุณัญญา คงนวล ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
32 58261946 นายธเนศ เอี่ยมสินธุ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
33 58261960 นางสาวนภัสชยา จุ้ยสุข ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
34 58262042 นางสาวปิยธิดา กิตวงค์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
35 58262103 นางสาววรรณรดา พระทองคำ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
36 58262127 นางสาววิมลรัตน์ ปัญญานาค ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
37 58263766 นางสาวชนนิกานต์ หอมเกษร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 58263773 นางสาวแสงรวี พรพรมสวรรค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
39 58263780 นางสาวอมรรัตน์ คืนประครอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)