รายชื่อนิสิต
รายวิชา001211 : Fundamental English
กลุ่ม115
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะนิติศาสตร์
1 61191592 นางสาวปิยรัตน์ พันธุ์ประวงษ์ น.บ.10
2 61191608 นางสาวปิยาพัชร์ ธีรพงศ์สกล น.บ.10
3 61191615 นายปุญญพัฒน์ รักษาบุญ น.บ.10
4 61191639 นางสาวผุสดี แตงชาติ น.บ.10
5 61191653 นายพงศกร บุญทวี น.บ.10
6 61191660 นายพชร จันทร์จาลักษณ์ น.บ.10
7 61191677 นายพชรชัย เกตุพันธุ์ น.บ.10
8 61191684 นางสาวพชรพร บุญธรรม น.บ.10
9 61191691 นางสาวพนัชกร พูลเพิ่ม น.บ.10
10 61191707 นางสาวพนิดา จันทา น.บ.10
11 61191714 นางสาวพนิดา เครือโอ๋ น.บ.10
12 61191721 นางสาวพรชิตา กุลให้ น.บ.10
13 61191738 นางสาวพรนภา ทัศนัย น.บ.10
14 61191745 นางสาวพรพรรณ มั่นช่วยวงศ์ น.บ.10
15 61191752 นายพรรษิษฐ์ อินต๊ะจักร น.บ.10
16 61191769 นายพลภักร์ กันธะโน น.บ.10
17 61191776 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ น.บ.10
18 61191783 นายพัฒนพงศ์ ชนะทอง น.บ.10
19 61191813 นายพินิจ จันทนพงศ์วานิช น.บ.10
20 61191820 นางสาวพิมพ์ประภัสร ผิวเกลี้ยง น.บ.10
21 61191837 นางสาวพิมพ์ลภัทร จันทร์หอม น.บ.10
22 61191844 นายพิมพ์วสัญช์ แสงศิริ น.บ.10
23 61191868 นายพุฒิพงศ์ ตรโนดม น.บ.10
24 61191875 นางสาวพุธิตา สุขเวช น.บ.10
25 61191882 นางสาวจิณณ์ สุขดา น.บ.10
26 61191899 นางสาวแพรประภา ม่วงจีน น.บ.10
27 61191905 นายภคพงษ์ อินต๊ะสงค์ น.บ.10
28 61191912 นางสาวภรภัค เอกวิลัย น.บ.10
29 61191929 นางสาวภราดา ฉายบุตร น.บ.10
30 61191936 นางสาวภวัลหทัย มะโหรา น.บ.10
31 61191943 นายภัทรดนัย เจริญกิจ น.บ.10
32 61191950 นางสาวภัทรนันท์ คุ้มฤทธิ์ น.บ.10
33 61191967 นางสาวภัทรภรณ์ ศรีสวรรค์ น.บ.10
34 61191981 นางสาวภัทราภรณ์ โตมา น.บ.10
35 61191998 นางสาวภาวิดา ประจงศิลป์ น.บ.10
36 61192001 นายภูมินทร์ มุงเมือง น.บ.10
37 61192018 นายมงคล ขำฆ้อง น.บ.10
38 61192025 นางสาวมณีรัตน์ พรหมทอง น.บ.10
39 61192032 นางสาวมนัสชนก ประชุมพันธ์ น.บ.10
40 61192049 นางสาวมลทิชา ทองอิ่ม น.บ.10
41 61192056 นางสาวมัณฑนา คำใส น.บ.10
42 61192063 นางสาวมัทนา ทองนาค น.บ.10
43 61192070 นางสาวมานิตา เอกา น.บ.10
44 61192087 นางสาวมาริสา เดชารัตนชาติ น.บ.10
45 61192094 นางสาวมุฑิตา ปาอินทร์ น.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)