รายชื่อนิสิต
รายวิชา213308 : Business Research
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1 58340252 นายณัฐนันท์ อำนวยเดชกร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
2 59340169 นางสาวกรวรรณ อ่อนละมูล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
3 59340251 นางสาวกวินณา แป้นจาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
4 59340268 นางสาวกวินทรา บรรลือ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
5 59340442 นางสาวกาญจนา กลับสุวรรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
6 59340947 นางสาวแพรวา อินทร์มา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
7 59341050 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
8 59341319 นางสาวชนิสรา ภูมินทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
9 59341470 นายชัยวัฒน์ ตรีภารา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
10 59341821 นางสาวณัฐนันท์ อินดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
11 59341968 นางสาวณัตตินา วงษ์คำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
12 59342019 นางสาวดวงพร อินทรวงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
13 59342101 นางสาวทักษพร เทียมศร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
14 59342262 นายธนโชติ ปัญบุญตา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
15 59342545 นางสาวธัญญลักษณ์ แดงรอด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
16 59342576 นางสาวธัญสินี เนียมจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
17 59342934 นางสาวนัญชิดา ยิ่งยศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
18 59343054 นางสาวนิชนันท์ กุลาสะทึง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
19 59343092 นายจิรภัทร แรงทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
20 59343610 นางสาวปวีณา นามวงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
21 59344150 นางสาวพันธ์ทิพย์ สนธิศักดิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
22 59344945 นางสาวรัชนาฏ บุญหล่ำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
23 59345171 นางสาววรรณภา วังพิลาภ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
24 59345270 นางสาววรินทร ทองสิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
25 59345423 นางสาววันวิสา อินเกิด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
26 59345683 นางสาวศศิธร อินมา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
27 59346536 นางสาวสุธินี หงษ์สง่า บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
28 59346604 นางสาวสุนิสา ผิววันดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
29 59347281 นางสาวอริสรา ฤกษ์เมือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
30 59347571 นางสาวอิสสรีย์ แย้มกรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
31 59347946 นางสาวจุฑารัตน์ ถ้วนถี่ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา