รายชื่อนิสิต
รายวิชา552252 : Thai Traditional Medicine II
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 60470025 นางสาวกนกวรรณ มีเทียม พท.ป.บ.10
2 60470056 นางสาวกมลญลักษณ์ ทับหุ่น พท.ป.บ.10
3 60470087 นางสาวกัญญาภัค อนุชาพัด พท.ป.บ.10
4 60470100 นายกันตินันท์ หิรัญโรจน์ พท.ป.บ.10
5 60470117 นางสาวกัลย์สุดา เหล็กคำ พท.ป.บ.10
6 60470223 นายจิรภัทร ปิ่นชูทอง พท.ป.บ.10
7 60470254 นางสาวจิราพร ศรตราสิน พท.ป.บ.10
8 60470292 นางสาวเจนจิรา ทองชมภู พท.ป.บ.10
9 60470483 นายธนดล รักคำ พท.ป.บ.10
10 60470490 นายธนทัต อ่อนสละ พท.ป.บ.10
11 60470568 นางสาวนัฐริกา จันทร์ดำ พท.ป.บ.10
12 60470599 นางสาวนาตยา ยอดคำ พท.ป.บ.10
13 60470742 นางสาวปาริฉัตร สุขดี พท.ป.บ.10
14 60471060 นางสาววิมลสิริ ถิ่นสิริพัฒนกิจ พท.ป.บ.10
15 60471367 นางสาวอัจฉราภรณ์ วงค์ญาติ พท.ป.บ.10
16 60471398 นางสาวอินทุกาญจน์ คงภู พท.ป.บ.10
17 60471640 นายวัชรพล ก้อนแก้ว พท.ป.บ.10
18 60471763 นางสาวสุภาภรณ์ ไม้กร่าง พท.ป.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)