รายชื่อนิสิต
รายวิชา154307 : Pharmacology for Dentistry II
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะทันตแพทยศาสตร์
1 57610561 นางสาวศุภาพิชญ์ จันทขันธ์ ท.บ.10
2 58610324 นางสาวทิพย์สุดา นุ่นงาม ท.บ.10
3 58610416 นางสาวพิชญา พรหมสุวรรณ์ ท.บ.10
4 58610447 นางสาวภัทราภรณ์ สัพทเสวี ท.บ.10
5 59610019 นางสาวกชมน กวยาวงศ์ ท.บ.10
6 59610026 นายกฤตยนันท์ กาสา ท.บ.10
7 59610033 นางสาวกิ่งกมล ทองทิพย์ ท.บ.10
8 59610040 นายเกจิ กล่ำน้อย ท.บ.10
9 59610057 นายจิรัฎฐ์ ตัณฑสถิตยานนท์ ท.บ.10
10 59610064 นางสาวจุฑาทิพย์ นามแสง ท.บ.10
11 59610071 นางสาวชยพร ธัชยะพงษ์ ท.บ.10
12 59610088 นางสาวชลลดา ทวีมั่นคงทรัพย์ ท.บ.10
13 59610095 นางสาวชัญญานุช ชัยมี ท.บ.10
14 59610101 นายญาณาธิป สันตะยอม ท.บ.10
15 59610118 นายฐปนวัฒน์ ชิดชม ท.บ.10
16 59610125 นายณคร แกว่นกสิกรรม ท.บ.10
17 59610132 นายณัฐภัทร แซ่ด่าน ท.บ.10
18 59610149 นางสาวดวงกมล แซ่โล้ว ท.บ.10
19 59610156 นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ท.บ.10
20 59610163 นางสาวธนพร วัฒนแสงศิริ ท.บ.10
21 59610187 นายธนภศ เจริญธนะวัฒน์ ท.บ.10
22 59610200 นายธเนศพล กิจพานิชวิเศษ ท.บ.10
23 59610217 นายธีรโชติ คุ้มคงศักดิ์ ท.บ.10
24 59610248 นางสาวปภาวรินท์ สาธรรม์กุล ท.บ.10
25 59610255 นางสาวปาณิศา รุจิชาญสิริ ท.บ.10
26 59610262 นางสาวปานตะวัน ริตพวง ท.บ.10
27 59610279 นายปาราเมศ วรขจิต ท.บ.10
28 59610286 นางสาวปิณิดา แก้วแสนสาย ท.บ.10
29 59610293 นางสาวเปมมิกา อินทโต ท.บ.10
30 59610309 นางสาวพรพิชชา สิทธิผลวนิชกุล ท.บ.10
31 59610316 นางสาวพัทธ์ธีรา อุดมปัญญาวิทย์ ท.บ.10
32 59610323 นางสาวพิชามญชุ์ แสงประเสริฐ ท.บ.10
33 59610347 นางสาวแพรวา มะอาจเลิศ ท.บ.10
34 59610361 นางสาวมนัชญา นาคอ่อง ท.บ.10
35 59610378 นางสาวมัณฑนา มั่นเขตวิทย์ ท.บ.10
36 59610385 นางสาวรมณ ฉิมพาลี ท.บ.10
37 59610392 นางสาวรัฐติกาล สินมา ท.บ.10
38 59610422 นางสาวศิรินทิพย์ เหล่ารอด ท.บ.10
39 59610446 นางสาวสวรินทร์ วงษ์โต ท.บ.10
40 59610453 นายสิทธิชัย สินเสน ท.บ.10
41 59610460 นางสาวสุกัญญา บัญญัติ ท.บ.10
42 59610477 นางสาวสุทธิกา อินทสะอาด ท.บ.10
43 59610484 นางสาวสุภาวดี วัฒนพันธ์ ท.บ.10
44 59610491 นายสุมนัส ธรรมาภิมุข ท.บ.10
45 59610514 นางสาวอคิราภ์ ทรัพย์ประชา ท.บ.10
46 59610521 นางสาวอลิสา วงศ์พัฒนกุล ท.บ.10
47 59610538 นางสาวอาทิตยา รอดเจริญ ท.บ.10
48 59610545 นางสาวอาภาวรรณ เตชะเทียมจันทร์ ท.บ.10
49 59610552 นางสาวอารียาพร ขาวผ่องอำไพ ท.บ.10
50 59610569 นางสาวอิสริยาธร ทองเเสน ท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)