รายชื่อนิสิต
รายวิชา199201 : Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 59210363 นางสาวชนากานต์ บุญศรี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
2 60210768 นายพิรุณ ณ สงขลา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
3 60210775 นายเพชรภูมิ เจริญพุฒ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
4 60210782 นายภราดร สุทธิประดิษฐ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
5 60210799 นางสาวภัทรนันท์ ศิริชัยมา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
6 60210812 นางสาวมัลลิกา ศิริทองเกษตร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
7 60210829 นางสาวรดา จิบสมานบุญ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
8 60210843 นางสาวรักชนิตย์ ธิปันแก้ว ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
9 60210867 นางสาวรุ่งทิวา จริยะมา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
10 60210874 นางสาวรุจิเรข ยาท้วม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
11 60210898 นางสาววราพร ป้องป้อม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
12 60210904 นางสาววริยา ลือตาล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
13 60210911 นางสาววริศรา ภัทรรังษี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
14 60210942 นางสาววิภาลักษณ์ เสนานุช ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
15 60210959 นางสาววิรัญชนา วงษ์วานิช ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
16 60210973 นายศราวุธ แก้วโต ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
17 60211000 นางสาวศศิภา แหกาวี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
18 60211024 นางสาวศิรดา ขำสาย ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
19 60211031 นางสาวศิรภัสสร เดชคำรณรัตน์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
20 60211048 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญผล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
21 60211062 นางสาวศุภางค์มาส โญกาศ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
22 60211079 นายสมบัติ แสงทวีคีรีกุล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
23 60211093 นางสาวสิรภัทร เผ่าสวัสดิ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
24 60211109 นางสาวสิรินทร์ จิตนาธรรม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
25 60211116 นางสาวสุจิตตรา ขวัญพรม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
26 60211147 นายสุทธิศักดิ์ สุพรม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
27 60211154 นางสาวสุภัสสรา อบมาลี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
28 60211185 นายสุเมธ คงอยู่เย็น ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
29 60211192 นางสาวสุรดา รอดคลองตัน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
30 60211215 นางสาวสุรัมภา ภาชื่น ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
31 60211222 นางสาวเสาวนิตย์ สินภูธร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
32 60211253 นางสาวอมรรัตน์ ไชยโย ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
33 60211284 นางสาวอัณณัฐชา ดำขำ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
34 60211291 นางสาวอำภาพร อุดทา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
35 60211307 นางสาวอุบลวรรณ อ้นเจ๊ก ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
36 60211314 นายเอกรัฐ กันสุข ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
37 60211338 นายคมชาญ ย่านทรัพย์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
38 60211345 นายนันทพงศ์ คุ้มราษี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
39 60211383 นางสาวศุภะนิดา กิตติรัตนศักดิ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
40 60211390 นางสาวสโรธร คงดี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
41 60211406 นายสันติภาพ งามพร้อมพงศ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
42 60211413 นางสาวสุจิตรา วันหลัง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
43 60211437 นางสาวชนน์นัฐชา มากะนัดถ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
44 60211475 นางสาวณัฐนันท์ มหาเจริญสิริ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
45 60211505 นางสาวทยาลักษณ์ เสนาฤทธิ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
46 60211529 นางสาวธัญญลักษณ์ มีภาค ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
47 60211543 นางสาวพรชนก หาญณรงค์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
48 60211604 นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นสุคนธ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
49 60211628 นางสาวสุรางคณา ดวงตาดำ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
50 60211635 นางสาวอังคณา รุ่งเรืองใจ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
51 60211642 นางสาวเอราวัณ ศรีจันทร์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา