รายชื่อนิสิต
รายวิชา703347 : Visual Effects for Animation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 58364814 นายอนุทินทร์ นุธิกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
2 59710115 นางสาวกัญญาณัฐ มหะพันธุ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
3 59710313 นายจิรพนธ์ มาดิษฐ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
4 59710382 นางสาวชญานิศ เม้าพิมพ์พา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
5 59710399 นางสาวชญานิษฐ์ ดิษฐวิถี ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
6 59710405 นายชยธร กลิ่นพินิจ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
7 59710450 นายชินกฤต หม่องอ้น ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
8 59710580 นางสาวณัฐชยา เขื่อนแก้ว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
9 59710832 นางสาวธีรนาฎ ไชยพูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
10 59710955 นางสาวนิรัชพร เตียวตระกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
11 59711662 นายวิศรุต บรรณวิจิตรเลขา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
12 59712164 นางสาวเอริยา ทองกุนนะ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
13 59712287 นางสาวอภิชญา เรือนทองดี ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา