รายชื่อนิสิต
รายวิชา707329 : Animation Art in Visual Art Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 56712044 นายรัฐพล ทองทึบ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
2 56712150 นายหยู่หลง เซี่ยะ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
3 58243393 นางสาวธัญญเรศ สามารถ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
4 58711595 นางสาวกาญจนาพร ศรีโชติ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
5 59710054 นางสาวกนกพรรณ ทัพภูตา ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
6 59710535 นายณธร สว่างวันชัย ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
7 59710689 นายธนกฤต กล่อมแก้ว ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
8 59710801 นางสาวธัญสมร แสงประเสริฐ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
9 59710849 นายธีรพัฒน์ ขวัญแสง ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
10 59710870 นางสาวนฤนาจ ราชเงิน ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
11 59710887 นางสาวนัฐริดา สีดำ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
12 59710948 นางสาวนิธิวดี ธูปะจร ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
13 59711150 นางสาวพรพิมล โภคา ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
14 59711310 นางสาวเพ็ญภาส ศรีสุภา ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
15 59711372 นายภูวรินทร์ เชิดฟ้อน ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
16 59711389 นางสาวมณีรัตน์ ทาสร้อย ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
17 59711402 นางสาวมนต์นภา เชื้อนุ่น ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
18 59711440 นางสาวเมธินี ซึ้งสีคู้ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
19 59711532 นายวรรณวิชญ์ ขุมเพ็ชร ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
20 59711679 นางสาวศดานันท์ พิมสิริ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
21 59711686 นายศรัญญู คุมขันท์ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
22 59711709 นางสาวศินาชล นิลสนธิ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
23 59711730 นางสาวศิริวรรณ เอนกฤทธิ์ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
24 59711808 นางสาวสุขุมาล ศิลป์เจริญ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
25 59711884 นางสาวสุนิษา แจ่มหทัย ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
26 59711907 นางสาวสุภาวดี จันทวงค์ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
27 59711914 นางสาวสุวิชญา นิลวงษ์ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
28 59712218 นายธนาธิป น้อยด้วง ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
29 59712256 นางสาวภัณฑิรา แซ่เฮง ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)