รายชื่อนิสิต
รายวิชา214433 : Economic Forecasting and Business Condition Analysis
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1 58310750 นางสาวรุ่งรัศมี สวัสดิมงคล ศ.บ.10
2 59340190 นายกฤตนัย ขัติยะ ศ.บ.10
3 59340381 นางสาวกัณฐมณี อินต๊ะเสน ศ.บ.10
4 59340725 นายชานิสา เรืองศรี ศ.บ.10
5 59340749 นางสาวคคนัมพร ธรสุทธิสกุล ศ.บ.10
6 59341432 นางสาวชลิดา จินะ ศ.บ.10
7 59341661 นางสาวฐิติวัลภ์ นิลโท ศ.บ.10
8 59344440 นางสาวภัทรวรรณ กลั่นเรือง ศ.บ.10
9 59344761 นางสาวมุทิตา กัลชาญพันธุ์ ศ.บ.10
10 59344921 นายรัชชานันท์ ขวัญกิจศุภอาภา ศ.บ.10
11 59344976 นางสาวรัตติกาล เขื่อนเพ็ชร ศ.บ.10
12 59345065 นางสาวลักษณา โสฬส ศ.บ.10
13 59345164 นางสาววรรณทนา สุทธะป๊อก ศ.บ.10
14 59345300 นางสาววลัยพร อ้นดิสถ์ ศ.บ.10
15 59345638 นายศรัณย์ บุญสุข ศ.บ.10
16 59345690 นางสาวศศิธร โพธิวงค์ ศ.บ.10
17 59346123 นางสาวสมใจ จุ้ยขุนทอง ศ.บ.10
18 59346437 นายสุชาครีย์ ภู่ทอง ศ.บ.10
19 59347045 นายอนุรัตน์ พงษ์ไทย ศ.บ.10
20 59347632 นายกวี โฉมแดง ศ.บ.10
21 59347687 นายณัฐชนน อุนพานิชย์ ศ.บ.10
22 59347717 นายณัฐพนธ์ สุขนา ศ.บ.10
23 59347762 นายธนานันท์ นันทวิวัฒน์วงศ์ ศ.บ.10
24 59347847 นางสาวมนทิรา เคียงคู่ ศ.บ.10
25 59347892 นายศรานนท์ โตบุญมา ศ.บ.10
26 59347922 นายอนุวัต เสมอเชื้อ ศ.บ.10
27 59348080 นางสาวสุวิมล น้อยคำภา ศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)