รายชื่อนิสิต
รายวิชา551522 : Population and Reproductive Health
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 61060454 นางสาวเกตุศิริ จันทนูศร ส.ม.10
2 61060737 นางสาวฉัตรนภา สนองบุญ ส.ม.10
3 61060768 นางสาวชนกสุดา เชื้อชวด ส.ม.10
4 61060911 นายณัฐดนัย วรศรีหิรัญ ส.ม.10
5 61061024 นางสาวตันหยง สุขเกษม ส.ม.10
6 61061123 นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อินทร์ ส.ม.10
7 61061130 นางธัญญารัตน์ วงค์ชนะ ส.ม.10
8 61061161 นายธีร์ดนัย ชาวป่า ส.ม.10
9 61061314 นางสาวนิภาดา วรโพธิ์ ส.ม.10
10 61061352 นางสาวบุษกร วราอัศวปติ ส.ม.10
11 61061512 นางสาวเปมิกา บุญไทย ส.ม.10
12 61061628 นางสาวพัชราพร ภู่เอี่ยม ส.ม.10
13 61061642 นางพิชชานันท์ สงวนสุข ส.ม.10
14 61061758 นายพีระพล หมีเอี่ยม ส.ม.10
15 61061772 นางสาวพุธิตา ภู่มี ส.ม.10
16 61061871 นายภูษิต ขันกสิกรรม ส.ม.10
17 61061918 นางสาวรพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์ ส.ม.10
18 61061963 นางสาวรัตนาภรณ์ เอี่ยมพรม ส.ม.10
19 61062007 นายวชากร นพนรินทร์ ส.ม.10
20 61062076 นางสาววันทนา ขยันการนาวี ส.ม.10
21 61062113 นางสาววิภาวดี วุฒิเดช ส.ม.10
22 61062205 นายศราวุฒิ ทับผดุง ส.ม.10
23 61062311 นางสาวศิวพร ชุ่มเย็น ส.ม.10
24 61062342 นางสาวสมหญิง สังข์ขาว ส.ม.10
25 61062458 นางสาวสิริยากรณ์ กันหมุด ส.ม.10
26 61062656 นางสาวปรรณพัชร์ วงศ์ธีราพงษ์ ส.ม.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา