รายชื่อนิสิต
รายวิชา830374 : Qualitative Research
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56360351 นางสาวธัญวรัตน์ ไสว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
2 58362896 นางสาวสุมาลี สารฟอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
 คณะมนุษยศาสตร์
3 59261396 นางสาวธนารักษ์ หอมจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะสังคมศาสตร์
4 59240476 นางสาวจรรยา เทียมศร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
5 59240698 นางสาวจุฑามาศ มัสสุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
6 59240902 นางสาวชรินรัตน์ ถาโถม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
7 59241428 นายณัฐพงศ์ ปันตา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
8 59241473 นายณัฐพล คนเสงี่ยม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
9 59241503 นายณัฐภัทร วารีเจริญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
10 59242319 นางสาวนันทินาถ ปลอดในเมือง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
11 59242609 นางสาวปริยากร ทองเสา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
12 59243064 นายพุฒิพงศ์ ตาสา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
13 59243224 นางสาวมณีวรรณ์ กาหวัง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
14 59243545 นางสาววรรณนิภา จีนท่าจันทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
15 59243927 นายวุฒิชัย สุดชาวนา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
16 59244054 นางสาวศิริพร บุญจูบุตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา